Regulamin dot. bezpiecznego korzystania z zajęć w  szkole

W szkole może przebywać jednocześnie 16 osób

Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba

Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe), prosimy o rozważenie decyzji o zaniechaniu korzystania z zajęć jogi do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

Prosimy o: utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami szkoły,

rozstawianie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – wg wytyczonych na sali linii

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w obszarze wejścia/ recepcji, w toaletach, w sali do ćwiczeń oraz szatni

Sprzęt będzie dezynfekowany po każdych zajęciach przez personel szkoły

Zaleca się w miarę możliwości korzystanie z własnych pomocy – maty, paski, ręczniki itp.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu z nich

Zaleca się przychodzenie na zajęcia w stroju do ćwiczeń

 

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.